Anında Bilgi Alın!
Eğitim Danışma Hattı : 0506 587 93 87
WhatsApp Hattı : 0506 587 93 87

{

4. GİZLİLİK İLKESİ
4.1. İNKA UZEM, MÜŞTERİ ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek İNKA UZEM gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
4.2. Yazılım kiralama hizmeti İNKA UZEM’ın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde İNKA UZEM dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye,veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir.Yazılım kaynak kodları ve veritabanı İNKA UZEM kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3.kişilerle
paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.
4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini İNKA UZEM kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından; İNKA UZEM, bu bilgileri sunucularında tutmadığı ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

MÜŞTERİ 6698 sayılı Kanun anlamında gerekli tedbirleri almak yükümlülüğündedir.
4.4. İNKA UZEM herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3D secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı İNKA UZEM ETicaret Paketlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. İNKA UZEM tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir.

Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure POS kullanımında çıkabilecek problemlerden İNKA UZEM sorumlu değildir. 3D Secure Pos
Sistemi kullanmayan müşterilerin kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan İNKA UZEM sorumlu tutulamaz.
4.5. MÜŞTERİ ve İNKA UZEM kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına
uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve
hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

5. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, salgın hastalık gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR
6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve işbu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
6.2. Her iki taraf genel ticari yasaya, dürüstlük ve iyiniyet kurallarına göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
6.4. Taraflar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve Diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için, sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere, bu düzenlemeler taraflardan birinin sözleşmeye uymasını katlanılamaz kılmadığı sürece riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler; taraflardan birinin sözleşmeye uymasını katlanılamaz kılmadığı sürece sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
6.6. İNKA UZEM kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, İNKA UZEM ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda İNKA UZEM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
6.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup İNKA UZEM’ın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 sayılı İnternet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 9. Maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 sayılı kanundan kaynaklanan bu hakkın İNKA UZEM tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez.
Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) İNKA UZEM’e sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
6.8. Yine aynı şekilde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınan ‘’Marka ve Patent Hakları’’ ihlalleri hallerinde de İNKA UZEM’ın yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
6.9. MÜŞTERİ İNKA UZEM  Paketlerine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak; sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden İNKA UZEM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda İNKA UZEM hiçbir bedel ya da tazminat ödemeksizin siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını
elinde bulundurur.
6.10. MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve İNKA UZEM aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) İNKA UZEM  Paketlerini kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncaklar ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile İNKA UZEM şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine İNKA UZEM vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin hukuki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de İNKA UZEM’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
6.12. MÜŞTERİ, İNKA UZEM  Paketlerinin kullanımı sırasında, bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, HTTP, GET ( https get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalırsa, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), İNKA UZEM kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. İNKA UZEM’in gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları iyi niyet kuralları çerçevesinde saklıdır.
6.13. MÜŞTERİ ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarına maruz kalması halinde; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) İNKA UZEM sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle
İNKA UZEM’ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
6.14. İNKA UZEM teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş Bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. İNKA UZEM bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat: 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.
6.15. İNKA UZEM, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.
6.16. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur.
Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle İNKA UZEM tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise İNKA UZEM verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak ödeme yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme hiçbir kesintiye uğramaz.

}

shape shape shape
image

15

+

Uzman eğitmenler
image

250

+

Kayıtlı öğrenciler
image

10

+

Toplam kurs

Alanında Uzman Eğitmenler

image

İnka Uzem Akademi'nin güçlü eğitim kadrosu ve online kursları ile başarıyı yakalayın!

image
whatsApp icon